1. Definities

  1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de sVa/Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Genoemde voorwaarden zijn in te zien op www.sva.nl/avc of kunnen op verzoek door SPRYNTER worden toegezonden.

  2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978. Genoemde voorwaarden zijn in te zien op www.sva.nl of kunnen op verzoek door SPRYNTER worden toegezonden.

  3. SPRYNTER B.V., de besloten vennootschap gevestigd op de Koolmeeslaan 6 Leidschendam, Nederland, hierna genoemd ‘SPRYNTER’. Optredend onder de handelsnaam ‘SPRYNTER’ met de gelijknamige dienst ‘SPRYNTER’.

  4. SPRYNTER-koerier (hierna: koerier): degene die zich jegens de verzender namens SPRYNTER heeft verbonden een zending te vervoeren teneinde deze aan de pakketvervoerder over te dragen, eventueel na tussenkomst van een inpakproces op het depot van SPRYNTER.

  5. Pick-up: het tegelijkertijd ophalen door de koerier van één of meerdere zendingen (de overname) bij de verzender thuis, diens bedrijfspand of een andere door de verzender gekozen ophaallocatie, op het door de verzender gekozen uur.

  6. Zending: een zaak (goed) danwel het geheel van zaken (goederen) dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.

  7. Verzender: de klant/verzender en daarmee contractuele wederpartij van SPRYNTER.

  8. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel medewerker werkzaam op het afleveradres aan wie de pakketvervoerder de zending dient af te leveren.

  9. Pakketvervoerder: de door SPRYNTER geselecteerde transporteur van de zendingen, verantwoordelijk voor het transport na overdracht door SPRYNTER aan deze pakketvervoerder tot aan de (eind)ontvanger. Pakketvervoerders kunnen in casu zijn: PostNL, DHL Parcel, DHL Express, DPD of GLS.

  10. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig koerier of pakketvervoerder deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulks een koerier of pakketververvoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

 2. Aanvaarding en werkingssfeer van deze Algemene Voorwaarden

  1. De verzender verklaart zich akkoord met de hierna volgende Algemene Voorwaarden van SPRYNTER, waarvan hij kennis heeft genomen en er alle bedingen van heeft aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

  2. Elke herziening van deze voorwaarden zal bindend zijn voor de verzender.  Als kennisgeving geldt de publicatie op de website www.sprynter.nl en in de SPRYNTER-app, waar tevens steeds de meest recente versie beschikbaar is.

  3. De verzender gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle met SPRYNTER gesloten transacties, ongeacht of deze via de SPRYNTER-app, mondeling, telefonisch, per mail of op enige andere elektronische wijze worden gesloten.

  4. Huidige voorwaarden gelden voor de overname, het transport, het inpakken, de overslag, de opslag, de overdracht en de hiermee samenhangende behandeling van goederen, zendingen en pakketten.

  5. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de verzender welke door SPRYNTER niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van SPRYNTER geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.

  6. Tenzij andersluidende bepalingen in deze voorwaarden, zijn de tussen de verzender en SPRYNTER aangegane transacties onderworpen aan de bepalingen van de AVC, en subsidiair aan het CMR. Het CMR is tevens subsidiair toepasselijk indien het schadeoord of de gebruikte modus onbekend zijn.

  7. Nadrukkelijk wordt door SPRYNTER in al haar contractuele relaties afstand gedaan van de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK).

  8. Geen enkele werknemer, agent of onderaannemer van SPRYNTER is bevoegd om de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de SPRYNTER-directie.

  9. De werkzaamheden van SPRYNTER zijn beperkt tot het ophalen, het transporteren tot het SPRYNTER-depot, het eventueel inpakken, het gereedmaken tot verzending en het overdragen van zendingen aan de pakketvervoerder. Het daadwerkelijk bezorgen van zendingen gebeurt door een betreffende pakketvervoerder, in casu PostNL, DHL Parcel, DHL Express, DPD of GLS. Bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden van SPRYNTER, accepteert een verzender automatisch impliciet tevens de Algemene Voorwaarden van de uiteindelijke pakketvervoerder.

 3. Prestatieverplichtingen van SPRYNTER

  1. Tenzij anders overeengekomen, omvatten de prestaties van SPRYNTER:

   1. het verzorgen van de pick-up van de zendingen bij het aangegeven ophaaladres van de verzender binnen het afgesproken tijdskader (de overname);

   2. het organiseren van het transport van de zendingen vanaf de ophaallocatie naar het depot van SPRYNTER volgens de reisweg en procedures naar keuze van SPRYNTER;

   3. de overslag, opslag en het eventuele door verzender gewenste inpakken van de zendingen;

   4. de overdracht van de zendingen aan een pakketvervoerder;

   5. het communiceren van de trackingsinformatie van de zendingen, zoals verkregen van de betreffende pakketvervoerder, aan de verzender. De verzender ontvangt in de regel trackingsinformatie waarmee de zending kan worden gevolgd tot aan ontvangst. Echter kan het voorkomen dat bij sommige buitenlandse zendingen er overdracht plaatsvindt aan een buitenlandse, lokale vervoerder, die niet altijd gedetailleerde trackingsinformatie kan geven. SPRYNTER is niet aansprakelijk voor welke vorm van hierdoor ontstane schade of verliezen aan de kant van de verzender;

   6. de afhandeling van onbestelbare of door de ontvanger geweigerde zendingen in het geval de pakketvervoerder eerst SPRYNTER contacteert en niet direct de verzender zelf. Voor het terugbezorgen van dit type zendingen aan de verzender kan een toeslag in rekening gebracht worden ten belope van de pick-upfee.

  2. SPRYNTER zal het transport, de opslag, het inpakken en de overdracht van zendingen uitvoeren volgens haar eigen methodes en organisatie. Dit impliceert onder meer dat het vervoer samen met pakketten van andere verzenders kan gebeuren of met gehele of gedeeltelijke tussenkomst van agenten of onderaannemers. 

  3. Er wordt door de pakketvervoerder gebruik gemaakt van een elektronisch systeem om een bewijs van levering te verkrijgen. De eventuele digitale of gedigitaliseerde handtekening van de geadresseerde evenals de reproductie ervan vormt het bewijs van levering van de zending, en de partijen kennen aan deze handtekening identieke en juridische waarde toe als aan een traditionele handtekening op papier.

 4. Voorwaarden voor pick-up

  1. Nadat een gebruiker zijn SPRYNTER-account in de app heeft voltooid, kan deze een pick-up aanvragen. Om een pick-up aan te vragen moet men:
   - een of meerdere zendingen toevoegen aan zijn pick-up
   - een ophaaladres invoeren
   - een tijdstip voor de pick-up kiezen (‘zo snel mogelijk’ of een tijdsvenster van een uur vandaag of morgen)
   SPRYNTER behoudt zich het recht voor pick-ups te weigeren die niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 4.1.

  2. In het geval van de optie ‘zo snel mogelijk ophalen’ heeft SPRYNTER twee uur de tijd om op het ophaaladres te verschijnen. In het geval er een tijdsvenster van een uur is geselecteerd, is er een maximale uitloop toegestaan van 60 minuten na het verstrijken van het gekozen uur. Indien de koerier niet voldoet aan deze genoemde verplichting heeft de verzender het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen door in de app de pick-up te annuleren of telefonisch of via e-mail SPRYNTER hiervan op de hoogte te stellen. Op alle in deze voorwaarden genoemde artikelen zijn de artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 van de AVC inzake vertraging echter niet van toepassing.

  3. Een pick-up bestaat uit het tegelijkertijd ophalen van één of meerdere zendingen. Het maximaal aantal zendingen per afzonderlijke pick-up is twintig, of zoveel zendingen als er nog passen in het voertuig van de koerier.

  4. De pick-up plaats te vinden binnen het dekkingsgebied van SPRYNTER (voorlopig: alleen binnen de ring A10 van Amsterdam).

  5. De pick-up dient plaats te vinden binnen de openingstijden van SPRYNTER (zie de actuele openingstijden bij het onderdeel ‘Pick-up aanvragen’ in de bestelflow van de app).

  6. SPRYNTER behoudt zich het recht voor een bepaald uur (of uren) uit te zetten als te selecteren pick-up-uur voor het aanvragen van de koerier, wegens tekort aan koerierscapaciteit, onderhoud, feestdagvieringen of anderszins.

  7. De verzender dient de te verzenden goederen reeds klaar te hebben staan bij de voordeur of ingang van het bedrijfspand, en dient deze direct na aankomst van de koerier aan hem te overhandigen. Indien dit niet gebeurt behoudt SPRYNTER zich het recht voor om de koerier onverwijld te laten vertrekken, waarbij er desalniettemin pick-upkosten in rekening worden gebracht.

  8. Een ingeplande pick-up kan 60 minuten voor aanvang van de start van het uur waarin de koerier zou komen, kunnen worden geannuleerd. Binnen 60 minuten voor aanvang of in geval van een direct aangevraagde geannuleerde pick-up wordt de pick-upfee in rekening gebracht.

 5. Voorwaarden voor verzending

  1. In het startscherm kan een verzender kiezen tussen ‘iemand iets opsturen’ (standaardzending) of ‘een webshop iets terugsturen’ (retourzending; zie specifieke aanvullende voorwaarden hiervoor in artikel 6)

  2. Met de optie ‘iemand iets opsturen’ kan een verzender naar elke zakelijke of particuliere ontvanger in binnen- of buitenland iets opsturen. Een zending dient gefotografeerd te worden in de bestelflow van de app. Alles wat in het kader van één foto staat wordt beschouwd als één zending en gaat naar dezelfde geadresseerde. SPRYNTER behoudt zich het recht voor de totale inhoud te verdelen over meerdere pakketten, indien efficiënter of beter beschermd inpakken van de zending dit vereist.

  3. Na het maken van de foto dient aangegeven te worden of het pakket breekbaar, groot en/of zwaar is (zie voor de definities de toelichting in de bestelflow van de app). Deze pakket-eigenschappen worden uitgevraagd om te bepalen:
   - welk SPRYNTER-vervoersmiddel wordt afgestuurd (bestelbus of cargo bike)
   - wat de hoogte van de eventuele inpakfee is
   - wat de indicatie van de verzendkosten van de pakketvervoerder is

  4. De verzender erkent het recht van SPRYNTER om eventuele vastgestelde verschillen inzake gewicht of volume te rectificeren en de verschuldigde bedragen voor inpakken of verzenden dienovereenkomstig aan te passen en bijkomend te factureren.

  5. Na het invoeren van de pakket-eigenschappen moet men om een zending aan een pick-up toe te voegen, aangeven:
   - of het ingepakt dient te worden door SPRYNTER
   - wie de geadresseerde is
   - welke verzendsnelheid gewenst is (Standaard, Snel of Express)
   - of het additioneel verzekerd moet worden

  6. Elke zending moet aan volgende gewichts- en afmetingsvoorschriften voldoen: 
   - maximum gewicht van 31,5kg
   - passen in een doos met de maximale buitenafmetingen 120x60x50cm (lxbxh)
   - niet in strijd zijn met artikel 5.7 van deze voorwaarden

  7. Aan SPRYNTER overhandigde zendingen mogen de volgende inhoud niet bevatten, zonder dat deze lijst limitatief is:
   - goederen met bijzondere waarde zoals bv antiquiteiten, kunstvoorwerpen, unieke artikelen;
   - geld, unieke documenten of documenten die een waarde in geld of goederen vertegenwoordigen, paspoorten, effecten (munten, bankbiljetten, deviezen, cheques, creditcards, wisselbrieven, titels aan toonder en andere titels) en voorwerpen die een prestatie in geld belichamen;
   - aanbestedingen en in verband daarmee te verstrekken documenten, contracten, testuitslagen en dergelijke documenten;
   - enkel op voorschrift verkrijgbare medicijnen, verdovende middelen en injectienaalden;
   - door de wet verboden publicaties of audiovisuele media
   - goederen waarvan het vervoer verboden is of gereglementeerd door de wet
   - levende of dode dieren, menselijke resten, lichaamsdelen of organen, medisch of biologisch onderzoeksmateriaal, medisch afval;
   - explosieven zoals munitie, vuurwerk, ontstekingsapparatuur, lonten, slaghoedjes voor namaakwapens, wapens en geweren;
   - samengeperst gas (brandbaar en niet-brandbaar) zoals spuitbussen, gasbusjes, aanstekers en brandblusapparatuur met samengeperst gas;
   - brandbare vloeistoffen zoals benzine, spiritus, brandbare oplosmiddelen en -verf, schoonmaakmiddelen en lak/vernis-verwijderingsmiddelen;
   - brandbare vaste stoffen zoals alle soorten lucifers, cellulose-nitraatfilms, kaarsen, wierook en stoffen die gevaarlijk zijn als ze nat worden;
   - oxiderende stoffen zoals stoffen die snel zuurstof produceren, organische peroxiden zoals haarverf en textielverf, bleekmiddel, lijm en kleefstof;
   - giftige of infectueuze stoffen zoals drugs en verdovende middelen, bestrijdingsmiddelen, bacteriën, virussen, parasieten enz.;
   - radioactief materiaal zoals medische monsters tenzij speciaal verpakt, researchmonsters van radioactieve oorsprong;
   - bijtende stoffen zoals schoonmaakvloeistoffen, roestverwijderaars of roestpreventiemateriaal, kwik en accuvloeistof;
   - tabak en accijns (alleen bij internationale zendingen);
   - andere gevaarlijke en schadelijke goederen (omvattende maar niet beperkt tot batterijen, chemicaliën, zuren, bijtende en irriterende stoffen, explosieven, vuurwerk, industriealcohol, magneten, gif of materialen met verdovende, misselijkmakende of giftige werking die in geval van lekkage (over)last of ongemak veroorzaken);
   - eder voorwerp dat, hoewel het niet onder een van de bovengenoemde reglementeringen valt, door zijn aard of verpakking een gevaar voor derden, de gezondheid, het milieu, de veiligheid van de vervoermiddelen zou kunnen vormen of de andere vervoerde pakketten zou kunnen beschadigen.

  8. Voor zendingen met andere accijnsgoederen zoals alcoholische drank en parfums kunnen voor bepaalde landen beperkingen of verboden gelden, waarbij de verantwoordelijkheid van het naleven van de betreffende verzendvoorwaarden en importregels ligt bij de verzender. Voor een compleet overzicht van alle actuele verboden en beperkingen, raadpleeg de website van de pakketvervoerders (bijv. postnl.nl of dhl.nl) of de douane van het land van bestemming.

  9. Voor wegvervoer moet de inhoud van het pakket voldoen aan de ADR-voorschriften. In geval van luchtvracht (bij internationale Express-zendingen of Standaard- of Snel-zendingen buiten Europa), moet de inhoud van het pakket voldoen aan de IATA-voorschriften.

  10. De verzender zal SPRYNTER steeds op voorhand inlichten omtrent alle niet-zichtbare bijzonderheden van de goederen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de afwikkeling van de verzending.  Bij gebreke daarvan aanvaardt SPRYNTER geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de zending.

  11. De verzender is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het pakket. SPRYNTER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele inbeslagname door de douane of andere autoriteit. 

  12. De verzender aanvaardt dat SPRYNTER of iedere overheidsinstantie, het recht heeft om de toevertrouwde zendingen op ieder ogenblik te openen en te inspecteren, zonder dat de uitoefening van dit recht afbreuk doet aan het feit dat de verzender de enige verantwoordelijke blijft voor de echtheid van zijn verklaringen.

  13. SPRYNTER behoudt zich het recht voor een pick-up of zending te weigeren, met of zonder nadrukkelijke melding, en zonder aansprakelijk te zijn voor welke vorm van verlies of schade dan ook, indien zij het vermoeden heeft dat de zending:
   - een Verboden item bevat;
   - andere zendingen kan beschadigen;
   - een gevaar vormt voor de koeriers of vervoersmiddelen van SPRYNTER of die van de pakketvervoerder;
   - een waarde van meer dan EUR 2.500 vertegenwoordigt.

  14. In de regel kan er voor elke zending worden gekozen uit drie verschillende verzendsnelheden: Standaard, Snel of Express. De overkomstduur en het bijbehorende tarief staan aangegeven in de bestelflow van de app. Beide elementen zijn opgegeven door de pakketvervoerder en zijn louter indicatief.

  15. De overkomstduur is een indicatie vanuit de pakketvervoerder, en dus geen garantie, en staat geheel buiten de verantwoordelijkheid of invloed van SPRYNTER.

  16. Het verzendtarief is indicatief in zoverre dat wanneer een verzender alle pakket-eigenschappen (breekbaarheid, grootte en gewicht) correct heeft ingeschat, het in de app gecommuniceerde verzendtarief ook het daadwerkelijke verzendtarief is (met uitzondering van eventuele toeslagen van de pakketvervoerder achteraf, wegens extreme afmetingen). Voor overgegaan wordt tot verzending (in casu overdracht aan de pakketvervoerder) weegt en meet SPRYNTER de zendingen na. Ingeval een verzender een verkeerde inschatting heeft gemaakt, zal SPRYNTER deze corrigeren en heeft SPRYNTER het recht de verzendkosten dienovereenkomstig aan te passen en als zodanig te factureren.

  17. Ingeval van zendingen met Standaard verzendsnelheid vindt de overdracht aan de pakketvervoerder op de dag van de pick-up of de werkdag erna plaats.

  18. Ingeval de optie Snel of Express is gewenst, dient de pick-up voor 16:00 plaats te vinden, om de in de app gecommuniceerde indicatieve bezorgdag (bij de meeste zendingen de volgende werkdag) in de regel te halen. Bij Snel- of Express-zendingen die na 16:00 zijn opgehaald vindt de overdracht en daarmee de indicatieve bezorging één werkdag later plaats. Voorbeeld: een binnenlandse Snel-zending die op woensdag om 19:00 wordt opgehaald, wordt donderdag overgedragen aan de pakketvervoerder en (indicatief) vrijdag bezorgd.

  19. Na het aanvragen van een koerier, kunnen zendingen niet meer in de app worden gewijzigd of geannuleerd. In dergelijke gevallen dient direct telefonisch contact opgenomen te worden met de support-afdeling, die een best effort zal leveren om aan de wensen van de verzender te voldoen.

 6. Specifieke voorwaarden voor retourzendingen

  1. Indien de verzender nalaat om het retouretiket op de retourverpakking te plakken, danwel vergeet deze mee te geven aan de koerier, is SPRYNTER in dit geval onder geen beding aansprakelijk voor het eventueel te laat retourneren van een online aankoop bij een webshop. Ook kan opnieuw een pick-upfee in rekening worden gebracht teneinde het retouretiket op te halen en te kunnen inzetten voor kosteloze verzending.

  2. Indien de verzender alleen een digitaal retouretiket heeft, en ervoor kiest om gebruik te maken van de printservice door dit etiket te mailen naar retour@sprynter.nl, dient het etiket direct na het aanvragen van de koerier gemaild te worden naar SPRYNTER, of in ieder geval voordat de koerier verschenen is. In geval van niet-tijdig versturen door de verzender van het retouretiket naar SPRYNTER, kan de tijdige verzending van het retourpakket niet worden gegarandeerd. SPRYNTER is in dit geval onder geen beding aansprakelijk voor het eventueel te laat retourneren van een online aankoop bij een webshop.

  3. Indien de verzender nalaat om eventuele andere benodigde retourdocumenten (bijv. de bestelbon, de originele factuur, etc.) bij de retourzending te voegen is SPRYNTER in dit geval onder geen beding aansprakelijk voor het eventueel onvolledig of onjuist retourneren van een online aankoop bij een webshop.

 7. Voorwaarden tot aan overdracht aan pakketvervoerder

  1. SPRYNTER verbindt zich er toe om specifiek m.b.t. de opslagdiensten de lading op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen, in te slaan, op te slaan en uit te slaan en de lading in dezelfde staat als waarin SPRYNTER deze heeft ontvangen, danwel in de door SPRYNTER ingepakte staat over te dragen aan de pakketvervoerder.

  2. Tenzij wanneer anders overeengekomen, heeft de verzender geen toegang tot het depot waar de lading zich bevindt anders dan in gezelschap van SPRYNTER-personeel.

  3. De verzender aanvaardt dat er zich in het depot tevens ladingen van derde partijen kunnen bevinden. De verzender is dan ook aansprakelijk voor elke vorm van schade aan ladingen, toebehorende aan derde partijen en tevens opgeslagen in het depot, wanneer deze schade toe te schrijven is aan de lading van de verzender.

  4. Elke zending wordt bij de pick-up gelabeld met een SPRYNTER-trackingscode die door de koerier wordt aangebracht op de SPRYNTER-transporttas of -doos c.q. de verpakking van de verzender zelf.

  5. SPRYNTER zal in de mate van het mogelijke rekening houden met door de verzender aangebrachte indicatieve etiketten (bijv. "breekbaar"), doch de verzender kan hieraan geen rechten ontlenen. In geval van schade worden deze indicatieve etiketten dus buiten beschouwing gelaten.

  6. Alle noodzakelijke documenten om de voormelde prestaties te kunnen uitvoeren dienen volledig ingevuld en correct afgeleverd te worden aan SPRYNTER.

  7. Bij gebreke van voorlegging van alle nodige documenten zijn zowel SPRYNTER als de pakketvervoerder niet aansprakelijk voor de eventuele onmogelijkheid tot aflevering van de zending of uitvoering van de opdracht door SPRYNTER of de pakketvervoerder.

 8. Voorwaarden voor inpakservice

  1. SPRYNTER biedt de mogelijkheid in de app om de zendingen voor de verzender in te pakken. De verzender geeft in de app aan of een zending respectievelijk breekbaar, groot of zwaar is, volgens de in de app geldende definities. Elk van deze pakket-eigenschappen kent een eigen inpaktoeslag die bovenop de standaard inpakfee wordt gerekend. Bij het verkeerd inschatten van een van de pakket-eigenschappen door de verzender, behoudt SPRYNTER zich het recht voor om volgens de daadwerkelijke pakket-eigenschappen in te pakken en tevens dienovereenkomstig te factureren.

  2. SPRYNTER behoudt zich het recht voor het door de verzender zelf ingepakte pakket te openen, wanneer het vermoeden bestaat dat het een Verboden item bevat.

  3. De verzender kan er tevens voor kiezen (kosteloos) zelf de zendingen in te pakken (of deze in de originele verpakking aan te bieden). In dit geval staat de verzender in voor de goede verpakking van de goederen.  Aan de volgende verpakkingsvoorwaarden moet in dat geval voldaan zijn:
   - alle goederen moeten zorgvuldig zijn verpakt in een scheurvrije verpakking;
   - de verpakking moet zorgvuldig worden dicht gekleefd zodat het onmogelijk is om het pakket te openen zonder sporen na te laten;
   - de inhoud moet beschermd zijn en niet kunnen verschuiven in de verpakking;
   - de inhoud en de verpakking moeten eventuele wijzigende klimatologische omstandigheden kunnen weerstaan;
   - vloeistoffen moeten lekdicht verpakt worden;
   - emmers, flessen, blikken en dergelijke moeten omgeven zijn door een degelijke verpakking, geschikt voor verzending per pakketpost;
   - het pakket moet de behandeling door automatische sorteermachines, een val van 1 meter en een drukweerstand van 100 kg kunnen weerstaan, zonder onderscheid zowel op de platte kanten als op de hoeken;
   - verschillende pakketten mogen niet samengebonden worden tot één geheel; in afwijkende gevallen is SPRYNTER enkel aansprakelijk voor het pakket met een SPRYNTER-trackingscode erop.
   Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan SPRYNTER aanbieden tegen de geldende inpaktarieven de zending in te pakken. Wanneer de verzender hier niet mee akkoord gaat en de zending door SPRYNTER geretourneerd wilt zien, wordt er een pick-upfee in rekening gebracht.

 9. Aansprakelijkheids- en verzekeringsvoorwaarden

  1. SPRYNTER is slechts aansprakelijk voor volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de zending, in zoverre het verlies of de beschadiging zich voordoet tussen de ontvangst door de koerier en de overdracht aan de pakketvervoerder. Na overdracht aan de pakketvervoerder is laatstgenoemde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de zending (zie artikel 9.6).

  2. SPRYNTER is slechts aansprakelijk voor zover de schade of het verlies niet het gevolg zijn van een fout van de verzender of de geadresseerde, overmacht, willekeur, een gebrek eigen aan het voorwerp of onvoldoende verpakking (het laatstgenoemde louter in geval van inpakken door de verzender zelf), en voor zover de aansprakelijkheid van SPRYNTER niet werd uitgesloten overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, hierin begrepen de AVC.

  3. Voor de diensten die SPRYNTER verleent geldt standaard de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering die valt onder de voorwaarden van de AVC. De schadevergoeding in geval van volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van het pakket is hiermee beperkt tot een bedrag van € 3,40 voor elke ontbrekende of beschadigde kilogram brutogewicht van de zending.

  4. SPRYNTER is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van:
   - zendingen die de gewichts- en/of afmetingsvoorschriften overschrijden overeenkomstig artikel 5.6.;
   - zendingen waarvan de inhoud niet toegelaten is overeenkomstig artikel 5.7.;
   - zendingen met afwezigheid, ontoereikendheid, onnauwkeurigheid of onwettigheid van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde inlichtingen.

  5. SPRYNTER kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtstreekse verliezen of schade of incidenten (ongeacht of die te wijten zijn aan haar nalatigheid of andere tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen) die het gevolg zijn van het verlies, beschadiging of vertraging van een zending, noch voor administratiekosten daaromtrent.

  6. SPRYNTER kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de levertermijn van de zending. De overkomstduren vanuit de pakketvervoerder zijn immer indicatief en houden behalve tijdige overdracht door SPRYNTER aan de pakketvervoerder nooit enige andere resultaatverbintenis in voor SPRYNTER.

  7. Na correcte overdracht aan de pakketvervoerder is aansprakelijkheid van SPRYNTER uitgesloten. Voor elke zending die door SPRYNTER wordt aangenomen en door de pakketvervoerder wordt uitgevoerd, gelden standaard de Algemene Voorwaarden van de betreffende pakketvervoerder, en daarmee standaard de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering die valt onder de voorwaarden van de AVC (in geval van binnenlandse zendingen) de CMR (in geval van buitenlandse zendingen over de weg) of het desbetreffende vigerende luchtvaartverdrag in geval van luchttransport. De aansprakelijkheid van de pakketvervoerder is hiermee beperkt tot een bedrag van respectievelijk € 3,40 (AVC), 8,33 Special Drawings Rights = ongeveer €10 (CMR), of 17 Special Drawings Rights = ongeveer €20 voor elke ontbrekende of beschadigde kilogram brutogewicht van de zending.

  8. Indien de verzender bovenop de standaard dekking van de AVC, CMR of het luchtvaartverdrag dekking een extra verzekering wenst voor zijn zendingen/goederen, kan de verzender een afzonderlijke additionele verzekering afsluiten in de app, die zowel geldt voor het transport van SPRYNTER als dat van de pakketvervoerder.

  9. In geval van verlies (diefstal, verduistering of vermissing) van het pakket krijgt een verzender de dagwaarde van de goederen gerestitueerd, mits er vooraf in de app tot (minimaal) dit bedrag aanvullend is verzekerd. SPRYNTER behoudt zich het recht voor ondersteunende documentatie van de verzender te vereisen teneinde de dagwaarde juist vast te kunnen stellen.

  10. Wanneer de goederen door SPRYNTER zijn ingepakt, dan geldt de additionele verzekering tevens voor eventuele schade aan de te verzonden goederen die het gevolg zijn van een ondeugdelijke verpakking. Het uitbetalingsbedrag wordt vastgesteld al naar gelang de ernst van de schade, met sowieso een maximum van de in de app gekozen verzekerde waarde.

  11. Wanneer de goederen (zendingen) door de verzender zelf zijn ingepakt, geldt de verzekering alleen voor verlies (diefstal, verduistering of vermissing) van het pakket, en niet voor eventuele schade.

  12. De standaard vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering en de optionele additionele verzekering als bedoeld in artikel 9.7 dekt goederen in transit wereldwijd, hoewel tijdelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn naar aanleiding van, maar niet beperkt tot, politieke, nucleaire, terreur- en oorlogsrisico's, of op advies van overheidsinstanties. Niet gedekt voor beide verzekeringen zijn: vertraging; gewone lekkage; verlies in gewicht of volume of slijtage van de zending; verlies, schade of kosten te wijten aan een onvoldoende of ongeschikte eigen verpakking of voorbereiding van de zending; verlies, schade of kosten te wijten aan een eigen gebrek of aan de specifieke aard van de zending; verlies, schade of kosten te wijten aan bedrieglijk opzet door de verzender of zijn tussenpersonen; verlies, schade of kosten als gevolg van vertraging; verlies, schade of kosten te wijten aan het gebruik van enigerlei kern- of nucleair wapen of radioactiviteit.

  13. In geval een verzender een claim wenst in te dienen naar aanleiding van zichtbare schade of (gedeeltelijk) verlies, dient deze claim binnen zestig dagen na overdracht aan de pakketvervoerder schriftelijk kenbaar gemaakt te worden door middel van een e-mail naar support@sprynter.nl of een brief naar onderstaand correspondentieadres. SPRYNTER behoudt zich het recht voor ondersteunende documentatie (bijv. foto’s, aankoopbewijzen, echtheidsbewijzen etc.) van de verzender te vereisen teneinde de claim te ondersteunen. SPRYNTER zal, overeenkomstig haar claimprocedure en naar best vermogen binnen een redelijke termijn, haar beslissing waarbij zij haar aansprakelijkheid afwijst dan wel aanvaardt, te kennen geven aan de verzender.

  14. SPRYNTER is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies welke niet volgens de claimprocedure werd aangegeven. De verzender dient in het geval van een claim volledige medewerking aan de regeling van het schadegeval te geven.

 10. Voorwaarden voor kosten en betaling

  1. Er zijn zeven soorten kosten die mogelijkerwijs in rekening worden gebracht:
   - pick-up fee
   - fee per additioneel retourpakket
   - inpakfee per pakket, met toeslagen voor respectievelijk breekbaar, groot en zwaar
   - verzendkosten (van de pakketvervoerder)
   - pakketvervoerderstoeslagen (divers)
   - additionele verzekeringskosten
   - diverse overige kosten
   De actuele tarieven worden altijd inclusief BTW weergegeven in de app.

  2. In het geval er succesvol een promocode is ingevoerd, zal in het geval van een standaardzending alleen de pick-upfee komen te vervallen. In het geval van een pick-up met louter het ophalen van een of meerdere retourzendingen, vervallen de totale kosten.

  3. Wanneer het een ‘tell-a-friend-promocode’ betreft, dan krijgen zowel de bestaande gebruiker als de nieuwe gebruiker een gratis pick-up als bedoeld in artikel 10.2, zodra de nieuwe gebruiker zijn eerste pick-up heeft aangevraagd.

  4. De facturen van SPRYNTER worden automatisch afgeschreven van het opgegeven bankrekeningnummer (via SEPA-incasso) danwel creditcardnummer. Het moment van afschrijving is wanneer de totale kosten definitief bekend zijn, i.c. direct na overdracht van de zendingen aan de pakketvervoerder,

  5. In geval van stornering van de afschrijving, wordt een verzender door SPRYNTER verzocht zijn betaalmethode bij te werken. Totdat dit succesvol is gebeurd worden de zendingen en eventuele andere diensten van SPRYNTER on-hold gezet. SPRYNTER is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade of verliezen aan de kant van de verzender.

  6. Compensatie van de verschuldigde factuurbedragen met eventueel gevorderde vergoedingen wegens beschadiging of verlies is in geen geval toegestaan (i.e. geen verrekening).

  7. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op de kosten en schadevergoedingen, dan op de intresten en dan pas op de hoofdsom.

  8. Tegen facturen kan enkel geldig schriftelijk of via e-mail worden geprotesteerd binnen zestig dagen volgend op de verzendingsdatum van de factuur en met vermelding van factuurdatum, -nummer en gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de verzender in geen geval van zijn betalingsverplichtingen. Iedere factuur die niet wordt betwist binnen zestig dagen na ontvangst wordt verondersteld definitief te zijn aanvaard. 

 11. Pandrecht

  1. SPRYNTER heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens het contract en huidige Algemene Voorwaarden ten aanzien van de verzender toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn en deze als pand te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de verzender gehouden is.

  2. In zoverre het pand- of retentierecht het wettelijke pand- of retentierecht zou overtreffen, is het beperkt tot die goederen en waarden die eigendom zijn van de verzender.

  3. De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere zekerheden waarop SPRYNTER zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen.

 12. Verjaring

  1. Alle aanspraken van de verzender uit om het even welke rechtsgrond verjaren na verloop van één jaar. In geval van volledig verlies neemt de verjaringstermijn een aanvang op de dag van de overname van het pakket door SPRYNTER. In geval van gedeeltelijk verlies of van zichtbare schade neemt de verjaringstermijn een aanvang op de dag van levering van het pakket bij de ontvanger.

  2. Verjaarde aanspraken kunnen niet via een tegeneis of exceptie worden verhaald.

 13. Deelbaarheid

  1. De nietigverklaring of krachteloosheid van één of meerdere clausules van de onderhavige Algemene Voorwaarden hebben geen enkele invloed op de geldigheid van de andere clausules.

 14. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

  1. Enkel het Nederlandse recht is van toepassing op de beslechting van geschillen met SPRYNTER.

  2. Alle geschillen met SPRYNTER zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.